Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Λίγα λόγια για την εκπαίδευση των κωφών και των βαρήκοων παιδιών!!!

    Σε αυτό το κείμενο θα παρουσιασθούν πληροφορίες οι οποίες συσσωρεύτηκαν από διάφορες σελίδες του internet και αναφέρονται στην εκπαίδευση των κωφών και το βαρήκοων παιδίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
    Έτσι η εκπαίδευση των κωφών παιδιών είναι ένας κλάδος που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών όχι μονό από το χώρο της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας αλλά και από άλλους χώρους, όπως της ιατρικής, της γλωσσολογίας, της κοινωνιολογίας, τα αναλυτικά προγράμματα και τις προσεγγίσεις στην εκπαίδευση κωφών παιδιών. Ερωτήματα που έχουν σχέση με τη μέθοδο επικοινωνίας, το είδος του σχολειού και το περιεχόμενο του προγράμματος του απασχολούν τους εκπαιδευτικούς κωφών παιδιών τα τελευταία τριακόσια χρόνια. Η επικράτηση για περισσότερο από 200 χρόνια του παθολογικού μοντέλου εκπαίδευσης, συμφωνά με το όποιο η κώφωση είναι «ασθένεια», την οποία η εκπαίδευση καλείται να θεραπεύει. Δημιούργησε το υπόβαθρο για μια ξεχωριστή εκπαίδευση των κωφών. Η εκπαίδευση αυτή έδινε έμφαση στη θεραπεία της ομιλίας, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η γνωστική ανάπτυξη και η σχολική πρόοδος των μαθητών.
   Από την δεκαετία του 1960 άρχισε η αμφισβήτηση του παθολογικού μοντέλου εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα ερευνών τα οποία έδειχναν τη φτωχή σχολική και γλωσσική πρόοδο των κωφών μαθητών, αλλά και διάφορα αλλά γεγονότα, όπως, για παράδειγμα, οι διεκδικήσεις διαφόρων μειονοτικών ομάδων για πολιτικά δικαιώματα, καθώς και οι έρευνες στη γλωσσολογία της νοηματικής, ώθησαν τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Παράλληλα, το κίνημα των Κωφών άρχισε να διεκδικεί έντονα τη αναγνώριση και χρήση της νοηματικής γλωσσάς στο σχολειό. Ειδικότερα, οι Κωφοί απαίτησαν και έτυχαν να αναγνωρίσουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝ) ως επίσημη γλώσσα της κοινότητας τους και ως κύριο μέσο για την εκπαίδευση τους.
   Οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στα σχολειά κωφών παιδιών, ανεξάρτητα από τη μέθοδο επικοινωνίας που εφαρμόζουν στην τάξη, είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
   Οι αλλαγές που σημειωθήκαν τα τελευταία 40 χρόνια στο χώρο της ειδικής αγωγής διεθνώς επηρέασαν σημαντικά και το χώρο της εκπαίδευσης κωφών. Το κίνημα κατά της ξεχωριστής εκπαίδευσης και υπέρ της ενσωμάτωσης και ένταξης των κωφών στα σχολειά ακούοντων δημιούργησε τις προϋποθέσεις για εκπαιδευτικές αλλαγές τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδικής Αγωγής. Η εκπαίδευση των κωφών παιδιών σε κοινά σχολειά ακούοντων αποτελεί επίσημη πολιτική σε παράδειγμα πολλές χώρες, καθώς και στην Ελλάδα.
   Ακόμα και στα τμήματα ένταξης, ο μαθητής με ειδικές ανάγκες παραμένει σε αυτό για υποστήριξη μονό μερικές ώρες την εβδομάδα (όχι περισσότερο από 10 ώρες). Τις υπόλοιπες ώρες είναι ενταγμένος στην τάξη του, μαζί με όλους τους άλλους συμμαθητές του. Αυτή η καινούρια τάση στην Ειδική Αγωγή δημιουργεί νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης, οι όποιοι θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις των καιρών.
   Οι κωφοί-βαρήκοοι μαθητές παραδοσιακά εκπαιδεύονταν σε ειδικά σχολειά ή τάξεις. Τα τελευταία χρόνια, η τάση της ενσωμάτωσης ή της ένταξης και οι απαιτήσεις των γονέων για ισότιμη εκπαίδευση σε σχολειά μαζί με ακούοντα παιδιά είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός των κωφών-βαρήκοων μαθητών στα ειδικά σχολειά και να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών αυτών σε σχολειά ακούοντων. Έτσι, ενώ μειώνεται συνεχώς ο αριθμός κωφών-βαρήκοων μαθητών στα σχολειά κωφών, αυξάνεται ταυτόχρονα και ο αριθμός των μαθητών με προβλήματα ακοής στα σχολειά ακούοντων.
   Η μετατόπιση όμως αυτή του πληθυσμού απαιτεί αλλαγές για το σχολειό της γενικής εκπαίδευσης, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπιστούν μονό με συστηματικό προγραμματισμό και σχεδιασμό κατάλληλης υποδομής, υλοποίησης προγραμμάτων, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παροχής στήριξης (λογοθεραπευτή, ειδικού δάσκαλο, διερμηνέα κτλ.) μέσα στην κοινή τάξη του σχολειού ακούονταν. Οι αλλαγές αυτές, δυστυχώς, δεν έχουν υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στα σχολειά ακούονταν στη χωράς μας. Έτσι, πολλοί κωφοί και βαρήκοοι τοποθετούνται στα σχολειά αυτά χωρίς ειδικές παροχές και ειδικής στήριξη. Οι ελλείψεις αυτές προβληματίζουν τους γονείς. Οι όποιοι θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του ειδικού σχολειού κωφών και του σχολειού ακούονταν. Το σχολειό κωφών παρέχει ειδικής στήριξη και προγράμματα για κωφούς-βαρήκοους μαθητές, καθώς και ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση μεταξύ τους. Συμβάλλει, επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και ψυχικής υγείας των παιδιών. Αντίθετα, το σχολειό ακούονταν παρέχει πιο απαιτητικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα και ευκαιρίες για ένταξης των κωφών μαθητών με τους ακούοντας. Απαιτεί όμως συνεχή αγώνα από τους γονείς και να μην απομονώνονται. Η επιλογή του σχολικού πλαισίου, επομένως, είναι δύσκολη για τους γονείς και εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογενείας του.
   Αρκετοί κωφοί μαθητές, ανεξάρτητα από το είδος του σχολειού που αποφοιτούν (ειδικό ή γενικό), συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτερες σχολές και σε πανεπιστήμια. Συμφωνά με έρευνες, το 1/3 των μαθητών που αποφοιτούν από τα λύκεια συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανωτέρα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο Gallaudet, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στις ΗΠΑ (Ουάσιγκτον) από το 1864, είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στον κόσμο για κωφούς φοιτητές. Αυτό το πανεπιστήμιο παρέχει ευκαιρίες για σπουδές σε κωφούς αλλά και σε ακούοντες και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην έρευνα και στην προαγωγή της επιστήμης ιδιαίτερα σ θέματα κώφωσης, γλωσσολογίας, ψυχολογίας, επικοινωνίας και νοηματικής γλώσσας.
   Σήμερα σπουδάζουν αρκετοί κωφοί φοιτητές σε διάφορα πανεπιστήμια στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των κωφών απόφοιτων λυκείου που συνεχίζουν σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Πάντως, οι Έλληνες Κωφοί οι όποιοι εγγράφονται σε διάφορες σχολές χωρίς εξετάσεις αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, όπως έχει αναφερθεί συχνά από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές σε διάφορα υπομνήματα τους. Οι δυσκολίες αυτές πηγάζουν από την αδιαφορία και την αδυναμία της ανωτάτης εκπαίδευσης να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κωφούς φοιτητές. Αντίθετα, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού παρέχονται από το πανεπιστήμιο δωρεάν διερμηνείς νοηματικής γλωσσάς, για να μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις και να συμμετέχουν σε αυτές. Ακόμα, υπάρχουν υπηρεσίες που παρέχουν σημειώσεις των παραδόσεων στους φοιτητές, φροντιστηριακά μαθήματα και συμβουλευτική στήριξη.
   Πολλοί Κωφοί που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια εντάσσονται στην κοινότητας των κωφών και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες με τις γνώσεις και τα εφόδια που διαθέτουν, για παράδειγμα στην επιτροπή νεολαίας.
  Έτσι, η κοινότητας Κωφών αποκτά μεγαλύτερη επιρροή και ικανότητα για δυναμικότερη παρουσία στις διεκδικήσεις της.


Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Διάφορες κριτικές για την ταινία "Λόγια της σιωπής"

                                            
                                                        undefined                                     Διάφορες Κριτικές


H εκπληκτική νοηματική γλώσσα των κωφών,ένας χορός των χεριών,σε ένα θερμό πειστικό ντοκυμαντέρ της Λουκίας Pικάκη  Καθημερινή

Kαλομελετημένη δουλειά,που συγκινεί χωρίς να εκμεταλλεύεται καταστάσεις η πρόσωπα,ούτε να κραυγάζει άναρθρα Pόμπυ Eκσιελ  Έθνος

Και ξαφνικά ένας ολόκληρος κόσμος που μέχρι τώρα έμενε για όλους μας,σχεδόν βουβός,πήρε σάρκα και λαλιά-στην κυριολεξία-μέσα από την ταινία Λόγια της Σιωπής της Λ.Pικάκη που έχει για ήρωες κωφούς και είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του ελληνικουύ κινηματογράφου που όχι μόνο ασχολείται μαζί τους αλλά τους κάνει και πρωταγωνιστές.H ταινία ανασκευάζει το μύθο της περιθωριακής γλώσσας επιχιερώντας να εξοικειώση τον δύσπιστο θεατηή με τον εκφραστικοό πλούτο μιας σημαντικής μερίδας της κοινωνιάς που ζεί και εκφράζεται μέσα απο τη μαγική δύναμη των νοημάτων Παύλος Kάγιος  NέαundefinedΈνα ντοκυμαντέρ για τους κωφούς είναι βέβαιο ότι προκαλεί την προσοχή,το ενδιαφέρον και τη συγκίνηση του θεατή.H Λουκία Pικάκη απέφυγε να επενδύσει μόνο στο συναίσθημα του θεατή.Mέσα απο συνεντεύξεις,θραύσματα λόγων,κινήσεις που συνθέτουν έναν κώδικα επικοινωνίας,ερωτήματ όπου αφορούν τη ζωή,την καθημερινότητα και τις σκέψεις ατόμων κωφών εκ γενετής,κατόρθωσε να εκμαιεύσει την «αλήθεια» τους και να αποδώσει μία πραγματικότητα καθόλου εξωραισμένη αλλά μεστηή και ειλικρινή. H ταινία ειναι γενναιόδωρη, προσεκτική, αποκαλυπτική.H σκηνοθέτις προσέγγισε τα πρόσωπα μπροστά και πίσω απο την κάμερα.Mε τη βοήθεια μια διερμηνέως της νοηματικηής μετέφερε τις απαντηήσεις τους,χρησιμοποιώντας άλλοτε λόγο,άλλοτε τους υπότιτλους.Στη ζωή των ακουόντων αντιπαρέβαλλε συχνά και αιφνιδιαστικά το δικό τους κόσμο της σιωπής.Oι ποικίλες απαντήσεις τους,εξομολογητικές και σπαρακτικές στην ήρεμη απόλυτη αλήθεια τους Mαρία Kατσουνάκη Kαθημερινή

Eνα ντοκυμαντέρ γυρισμένο σε ένα κόσμο για τους περισσότερους άγνωστο,ένα κόσμο που υπάρχει πέρα απο το φράγμα του ήχου.Tον κόσμο των κωφών.Eκείνοι που δεν χρησιμοποιούν τις ηχητικές χορδές για να επικοινωνήσουν αλλα μεταμορφώνουν σε εργαλείο επικοινωνίας όλο τους το σώμα με αρχή απο τα χέρια. Mέσα απο συνεντεύξεις που διεξάγονται με τη βοήθεια διερμηνέα ,η Pικάκη ψηλαφίζει την καθημερινότητα των κωφών,ξεκινώντας απο ένα παιδικό παραμύθι για να καταλήξει στους κρυφούς πόθους αυτών που δεν ακούν : τους ήχους της φύσης,τα λόγια των συνανθρώπων τους,τη Moυσική. Mέσα απο τις εικόνες η ταινία εξοικειώνει τον θεατή με τον εκφραστικό πλούτο μιας μέχρι πρόσφατα «περιθωριακής» κοινωνικής ομάδας,καταγράφει μαθήματα θρησκευτικές λειτουργίες,γιορτές θεατρικές παραστάσεις και μεταφέρει απόψεις για την επαγγελματική τους ενασχόληση,τη δυσαρμονική συχνά συνύπαρξη με τους «ακούοντες»,τον ρατσισμό,την εκπαίδευση ,τις υποχρεώσεις της πολιτείας. Mία ταινία που ανοίγει κοινωνικό διάλογο σε μία διαφορετική γλώσσα,την οποία αξίζει όλοι να γνωρίσουμε Λουίζα Xριστοφίλου Σινεμα

To ντοκυμαντέρ της Λ.Pικάκη πρέπει οπωσδήποτε να ειδωθεί για την ειδική ματιά του στον κόσμο των κωφών.H χωρίς υποκρισία εργασία της αγάπης στην ταινία επιτρέπει σε αυτή την παραγνωρισμένη ομάδα να απευθυνθεί στο κοινό.Στην ταινία η σκηνοθέτις προτείνει στο κοινό να επαναπροσδιορίσει τι είναι το «κανονικό» Aγγελική Kόντη Athens News

Το ντοκυμαντέρ της Pικακη κατορθώνει να μην είναι ούτε φλύαρο,ούτε κουραστικό. Δειχνει να προσεγγιζει με σεβασμο όσο και με θαυμασμο αυτους τους ανθρωπους που,σε μια εχθρικη για αυτους κοινωνία κατόρθωσαν οχι μονο να ορθοποδήσουν αλλα και να κατακτησουν αξιοζηλευτες κορυφες.Tα Λογια της Σιωπης εχουνπράγματα να πουν που πρέπει να «ακουστούν» Aκης Kαπρανος Έξοδος

Στις κοινότητες των κωφών,η Λ.Pικάκη,μας φέρνει την φωνή τους μέσα απο νοηματική τους γλώσσα μέσα απο εικόνες, μας κάνει κοινωνούς του κοσμου τους, ενός κόσμου όπου βασιλεύει ο ήχος της σιωπής. Στο τέλος της ταινίας ένα θαυμάσιο τραγούδι τα «Λογια της Σιωπης» σε μουσικη Kωστη Zευγαδέλλη και στιχους Γιώτας Bασιλακοπούλου,απο τη φωνή της Eλένης Πέτα, κάνει το φινάλε της ταινιας με πρωταγωνιστες ενα ερωτευμένο ζευγάρι κωφών
Aννα Σαμπατακακη Bραδυνή

«Eίμαστε ίσοι αλλά δεν είμαστε όμοιοι» αυτο προσπαθούν να μας κάνουν να καταλάβουμε , αυτό πετυχαίνει ως ενα βαθμο και η Pικακη στην ταινία της. Aπο τις καλύτερες ιδέες της ήταν εκείνη της ομορφης κοπελλιτσας που χρησιμοποιεί ως λάιτ μοτίβ στην ταινία, για να σχολιάζει διάφορες καταστασεις,όπως αυτες που αισθάνονται όσοι δεν ακούνε. Nινος Mικελιδης Eλευθεροτυπία

Eνδιαφέρον και συγκινητικό σε αρκετα σημεία του το ντοκυμαντέρ.Για τον κοσμο των κωφων και προπάντων για τη νοηματικη γλωσσα.Πέρα απο το ότι μας φέρνει κοντα στις ιδιαιτερότητες ενός κόσμου που ζει γύρω μας αλλα δεν ξερουμε να τον επικοινωνήσουμε,αντιμετωπίζει το θέμα σφαιρικότερα,στην κατανόηση και στα δικαιώμτα του διαφορετικού ανθρώπου. Eπίσης οι συνεντευξεις των ενδιαφερόμενων προσώπων ειναι πολύ ζεστες και η σκηνοθετις τις χειρίζεται ευέλικτα,αλλοτε με υποτίτλους άλλοτε με φωνη off άλλοτε πάλι εντελώς βουβά.
Παναγιώτης Tιμογιαννάκης Eλεύθερος Tύπος

Tα "Λόγια της Σιωπής" είναι μια ελληνική ταινία με υπότιτλους.Eίναι η πρώτη ελληνική ταινία που δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας,οι κωφοί και βαρήκοοι,θα νοιώσουν ότι γυρίστηκε για αυτούς,και εμείς που αγνοούμε τη δική τους γλώσσα είμαστε υποχρεωμένοι για να την παρακολουθήσουμε να ξεχάσουμε τα αυτιά μας και να εμπιστευτούμε μόνο τα μάτια μας.Eίναι κάτι που οι ίδιοι έκαναν πάντα.
H κάμερα της Pικάκη καταγράφει με απλότητα μαρτυρίες κωφών και στιγμές απο την καθημερινότητα τους, που ειναι πλούσια και εντελώς ίδια με αυτή των ακουόντων.
Aυτό που κυριαρχεί στο ντοκυμαντέρ είναι ο τρόπος που οι ίδιοι οι μη ακούοντες μιλάνε για τη γλώσσα τους.Έτσι κι αλλιώς πάλεψαν σκληρά για να την επιβάλλουν
Bενα Γεωργακοπούλου Eλευθεροτυπία

Eνδιαφέρον θέμα συγκινητικές στιγμές,κλασική παρουσίαση με υπότιτλους για να είναι κατανοητό και απο κωφούς θεατές.Tο βασικό ενδιαφέρον του ντοκυμαντέρ της Pικάκη όχι μόνο για τις πληροφορίες που μας δίνει γύρω απο τη νοηματικηή γλώσσα,αλλά γιατί καταφέρνει να αποτυπώσει όλη τη συγκινησιακή δυναμη αυοτυ του τρόπου επικοινωνίας.Kινηματογραφωντας επι δυο χρόνια της κοινότητα των Eλλήνων κωφών,η σκηνοθετις καταγραφει συγκινητικες μαρτυρίες για τα παιδικά τους χρόνια και το πρώτο σοκ της ανακαλυψης ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος ήχων απο τον οποίον είναι επικοινωνιακα αποκλεισμένοι.Στη συνεχεια η ταινια μας εισαγει στη καθημερινοτητα αυτων των ανθρωπων.Mας συγκινησε η σκηνη της συναυλίας όπου η μουσικη οπτικοποιείται μεσα απο τη νοηματικη γλώσσα και οι κωφοί αποπειρώνται να χορέψουν σ ενα ρυθμό που,αν και δεν τον ακούν τον αισθάνονται μέσα τους.Πολύ όμορφο επίσης το φινάλε με το τραγούδι της Eλένης Πέτα.Mπαμπης Aκτσόγλου Aθηνόραμα

Οι πληροφορίες πάρθηκαν από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
"Λόγια της σιωπής"- μια ταινία που παρουσιάζει την ζωή των κωφών!

                                  
                                    Λίγα λόγια για την ταινία                                                                                                          
undefined       
   Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς να μπορούν  να ακούσουν. Άλλοι χάνουν την ακοή τους σε μεγαλύτερη ηλικία από αρρώστεια ή ατύχημα.  Oι άνθρωποι που δεν ακούν είναι κωφοί. Δεν είναι άλαλοι, ούτε μουγκοί, γιατί έχουν φωνή, δεν μπορούν όμως να ακούσουν τη φωνή τους και γι’ αυτό δεν μπορούν να μιλήσουν καλά προφορικά. Ο προφορικός λόγος δεν βοηθά στην επικοινωνία τους, διευκολύνει μόνο τους ακούοντες.
   Oι κωφοί για να έχουν μια ισότιμη επικοινωνία με τους ακούοντες χρησιμοποιούν διερμηνείς Oι κωφοί επικοινωνούν με τη νοηματική γλώσσα, μια γλώσσα με την οποία αυτοί οι άνθρωποι εκφράζονται. Oι κωφοί κάτοικοι κάθε χώρας έχουν τη δική τους νοηματική γλώσσα.
  Υπάρχουν ακούοντες που υποστηρίζουν ότι αν οι κωφοί χρησιμοποιούν προφορικό λόγο θα ενταχθούν πιο καλά στη κοινωνία των ακουόντων. Αυτό δεν είναι αλήθεια γιατί οι κωφοί δεν ακούν, με τα ακουστικά που φορούν πιάνουν μόνο ελάχιστες συχνότητες κάποιων ήχων.
   H εικόνα γίνεται κυρίαρχο εκφραστικό στοιχείο των κωφών καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο της γλώσσας τους. Καταγράφει συγκινητικές χιουμοριστικές και εντυπωσιακές μαρτυρίες των κωφών στην Eλλάδα και στιγμές από την καθημερινότητα τους όπου η επικοινωνία γίνεται στη νοηματική. Ποδοσφαιρικοί αγώνες, θρησκευτικές λειτουργίες, διαγωνισμοί χορού, φεστιβάλ θεάτρου, μαθήματα, καθημερινή εργασία ,μελέτη και ο ερωτάς ….
   Kαι όλα αυτά μέσα από τη δύναμη της νοηματικής που σπάζει το φράγμα του ήχου και αναδεικνύει την έκφραση του προσώπου των χεριών και του σώματος ως συναρπαστικό εργαλείο επικοινωνίας, που φωτίζει την ομορφιά και την εκφραστική ποικιλία της νοηματικής γλώσσας. Μιλάμε με τα φωνητικά μας όργανα αλλά κουβεντιάζουμε με ολόκληρο μας το σώμα.
  Eικόνες από τις εκφραστικές χειρονομίες ακουόντων, δίπλα στα «λόγια» που λένε τα χέρια και οι εκφράσεις των κωφών στη νοηματική, αποκτούν μια άλλη σημασία στην αντίληψη του θεατή και αποκαλύπτουν τη λειτουργία της νοηματικής που βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωταρχική έκφραση του κάθε ανθρώπου.
  H ταινία «Λόγια της Σιωπής» της Λουκίας Ρικάκη προτείνει τη νοηματική γλώσσα ως μια γέφυρα επικοινωνίας των κωφών και των ακουόντων.
Ο κινηματογράφος είναι ένας χώρος που μπορεί να κάνει αυτούς τους δυο κόσμους να συναντηθούν τουλάχιστον στη διάρκεια της ταινίας. Μετά ο καθένας -με αφορμή ίσως την ταινία- θα βρει τα λόγια και τις εικόνες μέσα του, που θα του κάνουν νόημα να ανακαλύψει κάτι πιο πέρα από την προφορική ομιλία.
Εκεί που οι εικόνες και οι εκφραστικές δυνατότητες του σώματος αποκτούν φωνή και ο άφατος λόγος βρίσκει τη θέση του.undefined 

Σημείωμα του σκηνοθέτη  Έκανα μια ταινία για την ελληνική νοηματική γλώσσα όπως αυτή μιλιέται στη χώρα μας για να εξοικειώσει τον δύσπιστο θεατή με τον εκφραστικό πλούτο μια σημαντικής μερίδας της κοινωνίας που ζει και εκφράζεται μέσα απο τη "μαγική" δύναμη των νοημάτων.
  H νοηματική γλώσσα είναι μια ορατή γλώσσα, είναι σαν τη μουσική, που δεν έχει λέξεις φτιάχνει όμως εικόνες. Θέλησα η ταινία να είναι μια απάντηση στο φόβο για το ανοίκειο και το τραγούδι αυτό πιστεύω ότι συμβάλλει σημαντικά σε αυτή τη προσπάθεια.
  Ο φόβος για ότι δεν είναι οικείο αποτελεί χαρακτηριστικό "φυλετικής" συμπεριφοράς που προσδιορίζει την ψυχολογία του σύγχρονου αστού, η σιωπή του -η μη συνομιλία του με ότι ανοίκειο- ως περίβλημα της οικειότητας είναι χωρίς αμφιβολία αυτοκαταστροφική. H ταινία προτείνει τη γενναιοδωρία ως άξονα διαλόγου και γνωριμίας με τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας.
  Άρχισα να γνωρίζω τον κόσμο των κωφών μέσα απο εξαιρετικούς ανθρώπους που έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους στην εκπαίδευση και την διευκόλυνση των ανθρώπων που στερούνται την ομιλία και την ακοή. Mέσα απο την αγάπη, την δημιουργικότητα, τον εθελοντισμό και την άσβεστη ενέργεια που έχουν δίνουν πραγματικό νόημα στη καθημερινότητα των ανθρώπων που συχνά μπορεί να αισθάνονται περιθώριο.
  Mε την ταινία "Λόγια της Σιωπής" της Λουκίας Ρικάκη θέλω να προτείνω τη νοηματική γλώσσα ως μία γέφυρα επικοινωνίας των κωφών και των ακουόντων. O κινηματογράφος είναι ένας χώρος που μπορεί να κάνει αυτούς τους δύο κόσμους να συναντηθούν τουλάχιστον στη διάρκεια της ταινίας.
  Mετά ο καθένας -με αφορμή ελπίζω την ταινία- θα βρει τα λόγια και τις εικόνες μέσα του, που θα του κάνουν νόημα να ανακαλύψει κάτι πιο πέρα απο την προφορική ομιλία.
  Eκεί πού οι εικόνες και οι εκφραστικές δυνατότητες του σώματος αποκτούν φωνή και ο άφατος λόγος βρίσκει τη θέση του.

Οι πληροφορίες πάρθηκαν από την ηλεκτρονική σελίδα:
http://www.luciarikaki.gr/d_WORDS_OF_SILENCE_gr.htm

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Οι αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου..!!!

   Αρχικά για να εξετάσουμε τις επιπτώσεις του θορύβου, θα αναφερθούμε πρώτα στο τι είναι ο θόρυβος. Έτσι θόρυβο λέμε τον ανεπιθύμητο ανθρωποδημιούργητο ήχo ο οποίος είναι αποτέλεσμα της σημερινής μηχανοποιημένης κοινωνίας μας. Ο ήχος είναι αποτέλεσμα μεταβολών πίεσης σε κάποιο μέσο διάδοσης όπως ο αέρας, οι οποίες προκαλούνται από δονήσεις ή αναταραχές. Το πλάτος ταλάντωσης αυτών των μεταβολών καθορίζει την ένταση του ήχου και η γρηγοράδα με την οποία γίνονται αυτές οι μεταβολές καθορίζει την συχνότητα του ήχου. Η ένταση του ήχου μετριέται σε decibels (dB) και η συχνότητα μετριέται σε cycles per second (Hz).
   Το ανθρώπινο αυτί είναι ένα αξιοθαύμαστο όργανο που μπορεί να ανιχνεύσει ηχητική ισχύ από 10 ‾ ¹²  Watts μέχρι 15 Watts, (10 log 15/10 ‾ ¹²  = 132 dB). Το ανθρώπινο αυτί μπορεί επίσης να ανιχνεύσει συχνότητες από 15 Hz μέχρι 20.000 Hz. Σχετικά μικρή αύξηση σε dB μπορεί να αντιπροσωπεύει μεγάλη αύξηση ηχητικής ισχύος. Θεωρητικά, αύξηση κατά 3 dB αντιπροσωπεύει διπλασιασμό της ηχητικής ισχύος και αύξηση κατά 10 dB αντιπροσωπεύει δεκαπλασιασμό της ηχητικής ισχύος. Το ανθρώπινο αυτί όμως αντιλαμβάνεται την αύξηση κατά 10 dB σαν διπλασιασμό της έντασης του ήχου. Τα όργανα μέτρησης θορύβου είναι τα ηχόμετρα και διάφορες παραλλαγές τους όπως τα δοσίμετρα, ολοκληρωτικά ηχόμετρα και αναλυτές. Τα περισσότερα ηχόμετρα σήμερα είναι εφοδιασμένα με φίλτρα συχνοτήτων και σταθμισμένων κλιμάκων μέτρησης όπως A, C, Flat κλπ. Η πλέον συνήθης κλίμακα μέτρησης είναι η κλίμακα Α , η οποία κάνει διάκριση κατά των χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων αλλά προσομοιάζει πολύ καλά την απόκριση του ανθρώπινου αυτιού σχετικά με την αντίληψη, ενόχληση και βλάβη από το θόρυβο. Για αυτό το λόγο οι περισσότερες νομοθεσίες θέτουν όρια στάθμης θορύβου σε dB(A).
   Οι επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο καθορίζονται κυρίως από την διάρκεια και την ένταση, αλλά σχετίζονται και με τη συχνότητα. Θόρυβοι μεγάλης διάρκειας και έντασης είναι γενικά περισσότερο επικίνδυνοι και ενοχλητικοί. Θόρυβοι υψηλών συχνοτήτων είναι περισσότερο επικίνδυνοι και ενοχλητικοί σε σχέση με θορύβους χαμηλών συχνοτήτων. Σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο διαδίδεται ο θόρυβος σε σχέση με το χρόνο. Για παράδειγμα ο περιοδικός ή σποραδικός θόρυβος φαίνεται να είναι λιγότερο επικίνδυνος στην ακοή, σε σχέση με τον συνεχή θόρυβο, γιατί το αυτί έχει την ικανότητα να επουλώνεται και να αναζωογονείται στα ενδιάμεσα ήσυχα χρονικά διαστήματα. Σποραδικοί όμως και παλμικοί θόρυβοι είναι συνήθως περισσότερο ενοχλητικοί, κυρίως επειδή είναι απρόβλεπτοι και ξαφνιάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό.
    Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συνεχής έμφαση σε όλο και πιο γρήγορα,  ισχυρά και ελαφριάς κατασκευής μηχανήματα, είχε σαν αποτέλεσμα υψηλότερα επίπεδα θορύβου σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, τα μέσα συγκοινωνιών, τα εργοτάξια, τις κατασκευές και σχεδόν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητος. Ο θόρυβος είναι σήμερα μαζί μας παντού, στα σπίτια, τα γραφεία, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και οι δυσμενείς συνέπειες του στην ανθρώπινη υγεία έχουν κινήσει το ενδιαφέρον όλων των σύγχρονων κοινωνιών που αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του.
    Αν και η πιο κατανοητή παθολογική συνέπεια του θορύβου στον άνθρωπο είναι η απώλεια της ακοής και η αιτία που κουφαίνονται χιλιάδες εργαζόμενοι κάθε χρόνο, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παθολογικές επιδράσεις του στην ανθρώπινη υγεία, όπως φαίνεται από εκθέσεις σύγχρονων ιατρικών ερευνητικών κέντρων.
    Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες από την ομάδα εργασίας WHO θα αναφερθούμε στο πως ο θόρυβος επιδρά στην υγεία του ανθρώπου.
   Το 1993 η ομάδα εργασίας WHO προσδιόρισε και ανέφερε τις σημαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία του γενικού πληθυσμού, οι οποίες μπορεί να είναι παρεμπόδιση συνομιλίας και επικοινωνίας, απώλεια ακοής, επιπτώσεις στον ύπνο, επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και την ψυχολογία, επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά, την απόδοση, την παραγωγικότητα κλπ. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του θορύβου (ένταση, συχνότητα), την επανάληψη των θορυβωδών γεγονότων, τη διαφοροποίηση από το υπόβαθρο θορύβου κλπ.
   Έτσι, θα αναφερθούμε στις επιρροές του θορύβου στον άνθρωπο και στις δραστηριότητες του με βάση εκδόσεις (pamphlet) της WHO. Όσον αφορά βλάβη στην ακοή, αυτή συνίσταται στην αύξηση του κατωφλίου ακοής που ενίοτε συνοδεύεται με κάποιο "βουητό", στις υψηλότερες συχνότητες από 3.000-6.000 Hz, με μεγαλύτερη επίπτωση στην συχνότητα των 4.000 Hz.
   Η καταληπτότητα του λόγου μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τον θόρυβο. Πιο συγκεκριμένα για να είναι καταληπτή η ομιλία θα πρέπει να διαφέρει από το υπόβαθρο θορύβου κατά 10 dB(A). Η στάθμη συνήθους ομιλίας είναι 50 dB(A), γεγονός που σημαίνει ότι για ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες όταν το υπόβαθρο θορύβου είναι 35 dB(A), η στάθμη ομιλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 dB(A). Στάθμη υπόβαθρου θορύβου 45 dB(A) επιτρέπουν την άνετη και καταληπτή η ομιλία. Στη στάθμη υπόβαθρου θορύβου 55 dB(A) η καταληπτότητα του λόγου είναι αρκετά σαφής. Σε περιπτώσεις που το υπόβαθρο θορύβου είναι αυξημένο μπορεί να χρειαστεί οι συνομιλητές να πλησιάσουν μεταξύ τους , να αυξήσουν την ένταση της ομιλίας τους κλπ. Η καταληπτότητα της ομιλίας είναι ιδιαίτερα σημαντική σε χώρους διδασκαλίας, σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα ακοής κλπ.
    Επιπλέον, η παρεμπόδιση ύπνου μπορεί να προκληθεί από τον θόρυβο. Οι οχλήσεις που προκαλούνται σχετίζονται με δυσκολία στον ύπνο, ανεπιθύμητη αφύπνιση και αϋπνία, αύξηση της πίεσης και των καρδιακών παλμών, ανήσυχος ύπνος και αίσθηση κούρασης την επόμενη ημέρα κλπ. Η παρεμπόδιση του ύπνου θεωρείται από τα σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του θορύβου, ο οποίος έχει αναφερθεί ως σχετική αιτία στο 80% -90% σε επιβαρημένο ακουστικά περιβάλλον. H καλή ποιότητα ύπνου είναι απαραίτητη για την καλή ψυχική υγεία των υγιών ανθρώπων. Για καλή ποιότητα ύπνου ενδείκνυται η στάθμη συνεχούς υπόβαθρου θορύβου να μην υπερβαίνει τα 30dB(A) και για μεμονωμένα γεγονότα η στάθμη Lmax να μην υπερβαίνει τα 45dB(A). Εκτός από τη διαφοροποίηση από το υπόβαθρο θορύβου, σημαντικός είναι και ο αριθμός των γεγονότων κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση της στάθμης θορύβου.
   Επίσης ψυχικές ασθένειες. Ο περιβαλλοντικός θόρυβος πιστεύεται ότι δεν προκαλεί άμεσα ψυχικές ασθένειες, αλλά είναι πιθανό να επιδεινώνει ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Έκθεση σε υψηλές στάθμες περιβαλλοντικού θορύβου συνδέονται με ανάπτυξη νευρώσεων. Έρευνες για τη χρήση χαπιών ηρεμιστικών, υπνωτικών κλπ για αντιμετώπιση ψυχιατρικών συμπτωμάτων, εισηγούνται την άποψη ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει επιβαρύνσεις στην ψυχική υγεία. 
   Η απόδοση επίσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας, στα πλαίσια ερευνών έχει αποδειχτεί ότι συνθήκες με αυξημένο περιβαλλοντικό θόρυβο επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση εργαζόμενων και παιδιών. Δημιουργούνται προβλήματα στο διάβασμα, στην συγκέντρωση, στην πνευματική εργασία ιδιαίτερα ,κλπ. Η έκθεση στο θόρυβο μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις και μετά το πέρας της έκθεσης σε επιβαρημένο ακουστικό περιβάλλον (π.χ. λάθη στην εργασία, κάποια ατυχήματα που μπορούν να είναι δείκτης ανεπάρκειας στην απόδοση, παιδιά που ζουν σε θορυβώδες περιβάλλον έχουν αυξημένο επίπεδο ορμονών που σχετίζονται με το stress κλπ).
   Επιπλέον, η όχληση: το μέγεθος της προκαλούμενης όχλησης εξαρτάται από την στάθμη θορύβου, από το φάσμα συχνοτήτων, από την ώρα του 24ώρου, από την κατάσταση του κάθε ατόμου κλπ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σε λίγους ανθρώπους θα προκληθεί υψηλή όχληση για στάθμη Leq <55 dB(A) και σε ελάχιστους για στάθμη Leq <50 dB(A). Κατά τις νυχτερινές ώρες για να μην προκαλούνται οχλήσεις η στάθμη θορύβου θα πρέπει να είναι χαμηλότερη κατά 5 -10 dB(A).
   Και, επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου μπορούν να αποτιμηθούν με βάση την επίδραση στην κοινωνική συμπεριφορά και τις δραστηριότητες. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν τα άτομα εκτίθενται σε στάθμες θορύβου>80dB(A) παρουσιάζουν μειωμένη διάθεση να παρέχουν βοήθεια, αναπτύσσουν ανταγωνιστικότητα κ.λ.π.
   Τέλος, να συμπληρωθεί ότι εκτός  από τις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία του ανθρώπου που αναφερθήκαμε παραπάνω, ο θόρυβος έχει συντελέσει και στην περιβαλλοντικη παρακμή των αστικών κέντρων και την οικονομική υποβάθμιση πολλών περιοχών.


  

Οι πληροφορίες τις οποίες συλλέξαμε για να δημιουργήσουμε αυτό το κείμενο είναι από τις ηλεκτρονικές σελίδες:
  
 
 

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Διάφορες εικόνες οι οποίες απεικονίζουν τον θόρυβο και κάποια σχόλια για αυτές!!!!

Κυκλοφοριακή συμφόρηση
σε κάποιο αστικό δίκτυο!!!
                                                 Απεικόνιση ενός πολύ ενοχλητικού ήχους
και η αντιμετώπιση του από τον άνθρωπο.....ο τρόπος αποφυγής του!!!!                                                   Αν και εδώ φαίνεται το πυροπολικό,
 αυτό όμως που σχετίζεται με το θέμα μας είναι ο ενοχλητικός ήχος της σειρήνας..
ιου ιου ιου!!!


"Αυτός ο ήχος-θόρυβος του αεροπλάνου είναι
πολύ δυσάρεστο άκουσμα για το τύμπανο μου!!
Δεν τον μπορώ άλλο!!!!!!"

Απεικόνιση μιας συναυλίας και τον θόρυβο που μπορεί να "βγάλει",
 με την διαφορά ότι αυτός ο ήχος-θόρυβος είναι επιθυμητός απο τον άνθρωπο και ευχάριστος.


Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Το πρώτο Ηχητικό Ημερολόγιο του 2010

Αυτό είναι το 1ο Ηχητικό Ημερολόγιο του 2010, για το εργαστήριο του μαθήματος " Ηχητικός Πολιτισμός". Το ημερολόγιο αυτό παραθέτει πέντε (5) ήχους που μου αρέσουν, πέντε (5) ήχους που με δυσαρεστούν και τέλος πέντε (5) ήχους που με εντυπωσιάζουν.

5 ήχοι που μου αρέσουν είναι:
1.Ο ήχος της καμπάνας και κυρίως όταν χτυπούν τόσο όμορφα και χαρμόσυνα στην Ανάσταση του Κύριου!
2.Το κελάηδισμα των πουλιών που είναι σαν να νιώθεις ότι κάτι θέλουν να σου πουν κάτι δικό τους-να σου μιλήσουν……!!!
3.Ο ήχος που ακούγεται την ώρα που η βροχή καταλήγει στο έδαφος ή σε άλλα σημεία!!!!
4.Ο ήχος που παράγεται με τον χτύπο των χεριών μας-τα λεγόμενα παλαμάκια, τα οποία τα «χρησιμοποιούμε» για να επαινέσουμε τον συνάνθρωπό μας για κάτι όμορφο που έπραξε και κατάφερε να κάνει ή για να ακολουθήσουμε κάποιον ρυθμό που μας ευχαριστεί.
5.Ο ήχος του νερού όταν κοχλάζει.                                             
Σχόλιο: Το 1ο παράδειγμα  έχει να κάνει με ήχο που αναγγέλλει κάποιο χαρμόσυνο γεγονός,(εδώ για παράδειγμα την Ανάσταση του Κυρίου.) Το 2ο παράδειγμα έχει να κάνει με τον ήχο που παράγουν τα πουλιά. Το 3ο  παράδειγμα έχει να κάνει με τον φυσικό ήχο του νερού. Το 4ο παράδειγμα είναι ανθρωποκεντρικό παράδειγμα και τέλος το 5ο παράδειγμα έχει να κάνει με παραδείγματα αστικοποίησης και βιομηχανοποίησης μιας κοινωνίας

5 ήχοι που με ευχαριστούν είναι:
1.Ο ήχος που ακούγεται όταν βαδίζει το άλογο.
2.Ο ήχος που βγάζει το κύμα της θάλασσας όταν καταλήγει στην ακτή.
3.Ο ήχος του καταρράχτη, πως ακούγονται τα «δυναμικά» νερά του.
4.Ο ήχος που ακούς από τα τζιτζίκια όταν βαδίζεις σε ένα δάσος!
5.Ο ήχους που βγάζουν τα φύλλα των δέντρων όταν φυσάει-το θρόισμα των φύλλων.
Σχόλιο: Το 1ο και το 5ο παράδειγμα έχουν να κάνουν με ήχους του ζωικού κόσμου. Το 2ο, το 3ο και το 4ο παράδειγμα έχουν να κάνουν με ήχους του φυσικού κόσμου.

5 ήχοι που με δυσαρεστούν είναι:
1. Ο ήχος που παράγεται όταν πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο μέρος και ο καθένας φωνάζει και μιλάει συχρόνως με τους άλλους, όπως για παράδειγμα στις λαϊκές αγορές ή και στις τάξεις μαθητών.                                                               2. Ο ήχος από τις κόρνες των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα σε κάποιο μποτιλιάρισμα.
3.Ο ήχος που ακούγεται όταν κάποιος χτυπάει το στυλό στο γραφείο επίμονα.
4. Ο ήχος της σειρήνας από το ασθενοφόρο.
5. Ο ήχος  που ακούγεται όταν η πόρτα κλείνει με δύναμη είτε από τον αέρα είτε από κάποιον άνθρωπο.
Σχόλιο: Το 1ο και 3ο παράδειγμα είναι ανθρωποκεντρικό, το 2ο παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό της βιομηχανίας και της  αστικοποίησης  και κυρίως στις μεγάλες πόλεις, το 4ο παράδειγμα έχει ως σκοπό την ειδοποίηση κάποιου έκτακτου περιστατικού και τέλος το 5ο παράδειγμα έχει να κάνει με έναν ήχο ΄τον οποίο θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε και σε ανθρωποκεντρικό αλλαά και σε φυσικό.